De financiële balans van een zzp’er

Onduidelijkheden over de balans verhelderd
Naast de resultatenrekening van je ondernemersactiviteiten, maakt ook de balans een belangrijk deel uit van je financiële administratie. De balans bestaat uit twee delen, de activa en passiva van de onderneming. Onder activa vallen de bezittingen van jouw onderneming. De passiva worden gevormd door schulden alsmede het kapitaal van de onderneming. Het leidt wel eens tot verwarring dat aan de passivakant zowel de schulden als het kapitaal van een onderneming staan. Dit is echter makkelijk te verklaren als je bedenkt dat de passiva worden gevormd door de optelsom van het eigen vermogen en het vreemd vermogen, respectievelijk het kapitaal en de schulden van een onderneming.

Vorm

De vorm waarin de balans wordt opgemaakt, is een staat waarop aan de linkerkant de activa en aan de rechterkant de passiva staan. Vandaar dat ook vaak gesproken wordt over posten die ‘links of rechts op de balans’ zouden moeten staan. In een vereenvoudigde weergave van de balans van een zzp’er kunnen de activa bijvoorbeeld worden ingedeeld in vaste activa, vlottende activa en liquiditeiten. Passiva kun je indelen als  kapitaal, schulden en overige passiva. Gebruik vaste indelingen voor het opstellen van de balans die voor jouw bedrijfsactiviteiten en de specifieke situatie relevant zijn.

De balans maak je als zzp’er in principe eenmaal per jaar op. Het is een momentopname, doorgaans op 31 december van het betreffende boekjaar. Dit in tegenstelling tot de resultatenrekening die over een periode, meestal een boekjaar van 1 januari tot en met 31 december, wordt opgesteld. Dit betekent echter niet dat je belangrijke posten als debiteuren, crediteuren en voorraad niet periodiek en bij voorkeur iedere maand opvolgt. Ze hebben allemaal een belangrijke invloed op je beschikbare liquiditeiten en daarmee de armslag binnen je bedrijfsvoering.
 

Tips en suggesties

Het opstellen van de balans leidt vaak tot vragen die regelmatig worden gesteld in adviesgesprekken. Hieronder een aantal tips en suggesties die van pas kunnen komen.

  • Debiteuren en crediteuren staan op de balans inclusief de, door jouw onderneming of aan jouw onderneming, gefactureerde btw.
  • Btw kan op de balans staan aan de activazijde als nog te ontvangen btw, of aan de passivazijde als nog te betalen btw. Deze twee posten kunnen gesaldeerd worden.
  • Vaste activa die zijn aangeschaft ten behoeve van de onderneming alsmede voorraden staan op de balans zonder btw.
  • Een zakelijk in eigendom aangeschafte auto staat op de balans. Op deze auto mag je afschrijven;
  • Een auto in private lease of operational lease staat niet op de balans.
  • Het kapitaal van je onderneming kan zowel positief als negatief zijn afhankelijk van onder meer je resultaten.
  • Ingeval er per ultimo van het boekjaar kosten zijn gemaakt waarvoor je nog geen factuur hebt ontvangen boek je deze als ‘nog te ontvangen facturen’ aan de passivakant.
  • Als er per ultimo nog sprake is van gerealiseerde omzet die nog niet gefactureerd is, kun je deze boeken als ‘nog te factureren omzet’ aan de activakant.
     

Maak de balans niet 'kloppend'

Zorg ervoor dat de balans daadwerkelijk in evenwicht is en niet ‘kloppend wordt gemaakt’. De balans is kloppend als de activa en passiva, oftewel de linkerkant en de rechterkant, aan elkaar gelijk zijn. Net zoals de resultatenrekening staat het je vrij zelf de balans van je ondernemersactiviteiten op te stellen. Gezien de complexiteit kan het raadzaam zijn de hulp van een accountant in te schakelen bij het opstellen van je definitieve balans.
 

Dit is het tweede artikel in een reeks van drie over de financiële administratie van een zzp’er. Lees ook het vorige artikel over de resultatenrekening. Lees het derde artikel over de kasstromen

Lees ook…

Jouw resultatenrekening als zzp'er

Resultaat, het ‘buzzwoord’ voor een succesvolle business. Een gezonde onderneming neerzetten met een financieel duurzaam resultaat is immers het doel van iedere ondernemer. Het resultaat volgt uit de resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening genoemd, van je bedrijfsactiviteiten. Dit is de resultante van de gegenereerde omzet en de daaraan toe te rekenen kosten over een bepaalde periode, doorgaans een (boek)jaar van 1 januari tot en met 31 december. Als dit bedrag positief is, maak je winst. Als het negatief is, spreken we van een verlies.

De cashflow van een zzp’er

De cashflow, ook wel kasstroom genoemd, geeft alle ingaande en uitgaande geldstromen weer. Dit zijn de ontvangsten en uitgaven in je bedrijfsactiviteiten over een bepaalde periode. Hoe maak je een duidelijk overzicht?

Het belang van een schriftelijke overeenkomst

Als zzp’er wil je je het liefst maar met éen ding bezig houden: ondernemen. Opdrachten binnenhalen, goed werk afleveren en winst maken. Dat is waar het voor jou om draait. Het opstellen van een overeenkomst waarin de afspraken met betrekking tot een opdracht worden neergelegd, betreft niet de favoriete bezigheid van de meeste zzp’ers. Toch doe je er goed aan een overeenkomst op te stellen. Je kunt hiermee moeilijkheden voorkomen en indien de overeenkomst niet wordt nagekomen door de opdrachtgever, kun je aantonen wat er is afgesproken. Bij een mondelinge overeenkomst is het vaak jouw woord tegen het woord van de klant: doorgaans een strijd zonder winnaar.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer